"Szkoła

w szpitalu"

Zespół Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Nasi partnerzy

slodkadamalogo

selgroslogo

 kwiaciarniamercedes

 rbgrawerowanie

 sekacz

 artsigma

arsenal

zsg

artmagic
 lasydyrekcja

Odkryj Białystok A3 1 1

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 15 przy uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zs15.bialystok.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne:

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Wyłączenia

 • -strona pozwala na korzystanie z narzędzi ułatwień dostępu wbudowanych w przeglądarki internetowe
 • - nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • - brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • - niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • - zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • - część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
 • Adres: ul. Jerzego Waszyngtona, 15-269 Białystok
 • E-mail: zs15.przy.udsk@wp.pl
 • Telefon: 85 745 05 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 15 działa na terenie dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego oraz Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.Wejście w budynku UDSK przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ulicy Żelaznej. W WSZ wszystkie wejścia w budynku, w którym mieści się oddział pediatrii są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach. W budynkach znajdują się windy.  Budynek UDSK ma 8 kondygnacji, WSZ 2. W budynkach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szpitali, w których działa szkoła znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscemi dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki szpitalne zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone sa w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż. Część pracowników szkoły ma kompetencje w zakresie posługiwania się językiem migowym. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.